Adivaram Ayyappan Anadhana Kshethram

Adivaram Ayyappan Anadhana Kshethram

adivaram-big

Adivaram Ayyappan Anadhana Kshethram

Sabarimala Adivaram Ayyappan Anadhana Kshethram is a trust formed and being run by a group of Ayyapan Devotees from Tamilnadu, Karnataka and Kerala. Shri Uma Anandnath Maharaj was founder of Sabarimala Adivaram Ayyappan Anadhana Kshethram, in the month of November 1989.

Live preview: www.sabarimalaannadanam.com